Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD)

 


GdańskPoznańWarszawaŁódźWrocławKatowiceKrakówRzeszów

Pełnię funkcję IOD
Jestem koordynatorem obszaru ochrony danych
Interesuję się kwestiami ochrony danych
Posiadam stopień lub tytuł naukowy w zakresie prawa lub informatyki


ochrona danych osobowych w administracji publicznej
ochrona danych osobowych w sądownictwie i wymiarze sprawiedliwości
ochrona danych osobowych w HR
ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych
ochrona danych osobowych w ubezpieczeniach
ochrona danych osobowych w marketingu
ochrona danych w służbie zdrowia
ochrona danych w nowych technologiach
certyfikacja w zakresie ochrony danych osobowych


Chcę przystąpić do Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Jako Członek Zwyczajny zobowiązuję się przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
W terminie 7 dni po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu mnie do SPOD zobowiązuję się uiścić składkę roczną w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wszystkie złożone deklaracje podlegają weryfikacji w terminie maksymalnie 30 dni.

 

Obowiązek informacyjny

Administratorem podanych na deklaracji danych osobowych jest Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych, ul. Nadwiślańska 3, lok. B2 , 30-527 Kraków (kontakt@stowarzyszeniepod.pl) – SPOD.
Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
Weryfikacja deklaracji pod kątem spełnienia kryteriów bycia członkiem SPOD (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nabycia członkostwa w SPOD, wykonywania praw i obowiązków członka SPOD, rozliczenia wpłacanych składek członkowskich (wypełnianie przez administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit c RODO).
Informowania o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez SPOD lub objętych przez nie patronatem (prawnie uzasadniony interes administratora albo strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz realizowanie zobowiązań wynikających ze statutu – art. 6 ust. 1 lit b RODO).
Dane osobowe będą przechowywane w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz po jego ustaniu przez okres 6 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy.
Odbiorcami danych osobowych jest podmiot prowadzący obsługę finansową i księgową oraz dostawcy infrastruktury IT.
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie deklaracji członkowskiej.